Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41696
Title: Bảo vệ quyền làm mẹ trong pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Hiền Phương
Pháp luật
Lao động
Luật lao động
Quyền làm mẹ
Bảo hiểm xã hội
Bảo vệ quyền làm mẹ
Phụ nữ
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Thực trạng về bảo vệ quyền làm mẹ trong pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội. (2) Một số kiến nghị nhằm đảm bảo quyền làm mẹ trong pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội.
Issue Date: 2014
Type: Tạp chí
Extent: 12 trang
Method: Tạp chí Luật học số 06/2014
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2014_B6_Baovequyenlamme.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 428,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.