Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42085
Title: Hiến pháp năm 2013 và chính sách đối ngoại
Authors: Ngô Đức Mạnh
Keywords: Ngô Đức Mạnh
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp
Lập pháp
Đối ngoại
Chính sách đối ngoại
Chế độ chính trị
Abstract: Hiến pháp năm 2013 đã dành Điều 12 trong Chương I - Chế độ chính trị để quy định về chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Có thể thấy rằng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính sách đối ngoại của nhà nước đã thể hiện đầy đủ, xúc tích, cô đọng rất nhiều nội hàm mới làm cơ sở chính trị - pháp lý cho công cuộc đổi hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hienphapvachinhsachdoingoai_NgoDucManh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 197,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.