Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42130
Title: Ba năm thi hành luật sửa đổi, bổ sung luật luật sư kết quả, hạn chế và kiến nghị
Authors: Nguyễn Văn Bốn
Keywords: Thi hành luật
Pháp luật
Luật luật sư
Luật sư
Abstract: Bài viết đánh giá bước đầu về kết quả thi hành, một số hạn chế, vướng mắc, nhận diện những nguyên nhân cơ bản của những hạn, vướng mắc, đồng thời có một số kiến nghị, đề xuất trong luật sửa đổi, bổ sung Luật luật sư.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số 10 (295)-2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • luatluatsu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.