Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42156
Title: Một nền tài chính công minh bạch và hiệu quả theo luật ngân sách nhà nước năm 2015
Authors: Phạm Thị Giang Thu
Keywords: Nền tài chính công
Luật ngân sách nhà nước năm 2015
Minh bạch tài chính công
Hiệu quả tài chính công
Đầu tư công
Tài chính công
Abstract: Bài viết bàn về một nền hành chính công minh bạch và hiệu quả, yêu cầu để có một nền hành chính công minh bạch, hiệu quả và những điểm mới tạo sự minhbạch và hiệu quả cho nền tài chính công theo luật ngân sách năm 2015.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số 10 (295)-2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • taichinhcongminhbach.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.