Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42198
Title: Mối quan hệ giữa Chính phủ và chính quyền địa phương trong thực hiện quyền hành pháp
Authors: Nguyễn Hoàng Anh
Keywords: Nguyễn Hoàng Anh
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Hành pháp
Chính phủ
Chính quyền địa phương
Hành chính
Học thuyết pháp lý
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Sự phân biệt hành pháp – hành chính trong các học thuyết pháp lý trong lịch sử. (2) Mối quan hệ giữa Chính phủ với chính quyền địa phương.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 06 (2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S062016012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 373,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.