Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42301
Title: Các dạng sai phạm và những sơ hở trong cơ chế, chính sách trong lĩnh vực giáo dục được phát hiện qua các cuộc thanh tra trong những năm gần đây
Authors: Thanh tra Chính phủ
Keywords: Thanh tra Chính phủ
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Luật phòng chống tham nhũng
Giáo dục
Thanh tra
Đào tạo
Tuyển sinh
Tài chính
Xây dựng trường học
Thiết bị dạy học
Abstract: Các dạng sai phạm và những sơ hở trong cơ chế, chính sách trong lĩnh vực giáo dục được phát hiện qua các cuộc thanh tra trong những năm gần đây, bao gồm: (1) Trong dạy thêm, học thêm. (2) Trong công tác tuyển sinh và công tác đào tạo. (3) Trong lĩnh vực chuyển trường, chuyển lớp. (4) Trong lĩnh vực tài chính. (5) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. (6) Công tác xuất bản sách giáo khoa. (7) Công tác tổ chức cán bộ
Issue Date: 2010
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.2.Doithoai7_Thamluan Vu III_TTCP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 129,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.