Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42452
Title: Việc không chấp nhận đơn xin hoãn phiên họp và việc áp dụng điểm B khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại có đúng không? (Tiếp theo kỳ trước và hết)
Authors: Tưởng Duy Lượng
Keywords: Tư pháp
Điểm B khoản 2 điều 68
Luật Trọng tài thương mại
Phán quyết trọng tài
Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài
Hủy phán quyết trọng tài
Abstract: Bài viết phân tích, bình luân để làm rõ vấn đề về thẩm quyền và thời hiệu xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài và lý do yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 10/2016 (Số 19)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • donxinhoanphienhop.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.