Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42457
Title: Báo cáo một số vấn đề về việc tổ chức phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội 2015
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Văn phòng Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Giám sát
Hoạt động giám sát
Abstract: Triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015, trong các loại hình giám sát đã tiến hành, hoạt động giám sát theo chuyên đề là một trong các hình thức giám sát quan trọng nhất. Tại các nghị quyết thà
Issue Date: 2016
Type: Văn kiện
Extent: 8 trang
Method: Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5. 38_BC_VPQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.