Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42480
Title: Hạn chế rủi ro hệ thống ngân hàng Việt Nam trong hội nhập
Authors: Phạm Thị Linh
Keywords: Kinh tế
Hệ thống ngân hàng Việt Nam
Hạn chế rủi ro
Ngân hàng Việt Nam
Rủi ro hệ thống
Thị trường tài chính ASEAN
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng rủi ro của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập thị trường tài chính ASEAN, từ đó đưa ra những giải pháp hạn chế rủl ro hệ thống.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Kinh tế dự báo, Số 2/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • hancheruirohethongnganhang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.