Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42481
Title: Nâng cao chất lượng nhân lực ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập AEC
Authors: Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Văn Khoa
Keywords: Kinh tế
Chất lượng nhân lực
Ngành ngân hàng
Cộng đồng kinh tế ASEAN
Thị trường tài chính
Hệ thống ngân hàng
AEC
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá về những hạn chế, chưa đảm bảo cho sự phát triển ổn định và vững chắc trong quá trình hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 2 trang
Method: Tạp chí Kinh tế dự báo, Số 2/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • hoinhapaec.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.