Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42485
Title: Báo cáo việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
Authors: Cục Quản lý cạnh tranh
Keywords: Cục Quản lý cạnh tranh
Pháp luật
Luật cạnh tranh
Bình đẳng giới
Bộ công thương
Thống lĩnh thị trường
Vị trí độc quyền
Cạnh tranh không lành mạnh
Tố tụng cạnh tranh
Abstract: Nội dung báo cáo của Bộ Công Thương về việc lồng ghép bình đẳng giới trong Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang
Method: Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49.BC_Binhdanggioitrongluatcanhtranh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 253,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.