Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42492
Title: Cơ hội nào cho tín dụng xanh phát triển tại Việt Nam
Authors: Hà Văn Dương, Trương Văn Khánh
Nguyễn Ngọc Huyền Trân
Keywords: Kinh tế
Tín dụng xanh
Tổ chức tín dụng
Abstract: Bài viết bàn về vấn đề tạo cơ hội cho tín dụng xanh phát triển tại Việt Nam, thực tiễn và giải pháp phát triển phù hợp.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 2/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • tindungxanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.