Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42503
Title: Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam
Authors: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Keywords: Ngân sách
Bình đẳng giới
Phụ nữ
Yếu tố giới
Lao động
Hội liên hiệp phụ nữ
Liên hiệp quốc
Abstract: Đề cập đến việc giám sát việc đầu tư vào lĩnh vực bình đẳng giới (BĐG) và trao quyền cho phụ nữ thông qua việc xem xét ngân sách có tính đến yếu tố giới là một trong những cách thức hiệu quả để đánh giá trách nhiệm giải trình đối với các cam kết về BĐG.
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 31 trang
Method: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56.NgansachcotinhdenyeutogioioVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 499,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.