Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42509
Title: Chính sách tiền tệ giai đoạn 2011 - 2015 và những tác động tới nền kinh tế
Authors: Trần Thọ Đạt, Đặng Ngọc Đức
Keywords: Kinh tế
Chính sách tiền tệ
Giai đoạn 2011 - 2015
Những tác động đến nền kinh tế
Ngânh hàng nhà nước
Tổ chức tín dụng
Abstract: Bài viết phân tích những vấn đề về chính sách tiền tệ giai đoạn 2011 - 2015 và những tác động của nó đến nền kinh tế, từ đó có giải pháp trong chính sách tiền tệ để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 3/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • chinhsachtiente.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.