Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42529
Title: Báo cáo kết quả điều tra xã hội học về: Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Thư viện Quốc hội
Báo cáo điều tra xã hội học
Hành chính
Tổ chức bộ máy hành chính
Cán bộ
Công chức
Viên chức
Thi nâng ngạch
Tinh giảm biên chế
Thủ tục hành chính
Abstract: Báo cáo điều tra về một số vấn đề: (1) Về một số quy định được ban hành để thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong giai đoạn 2011-2016. (2) Một số nội dung liên quan đến việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016. (3) Về thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong thời gian tới.
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo điều tra xã hội học
Extent: 42 trang
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC-CCBM-V2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.