Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42530
Title: Minh bạch, kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập trong Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) - Một số vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện
Authors: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Keywords: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Minh bạch tài sản
Kê khai tài sản
Kiểm soát tài sản
Minh bạch thu nhập
Kiểm soát thu nhập
Kê khai thu nhập
Luật phòng chống tham nhũng
Cán bộ
Công chức
Viên chức
Xử lý tham nhũng
Abstract: Chuyên đề đề cập đến khái quát chung và thực trạng pháp luật về minh bạch, kê khai, kiểm soát tài sản và thu nhập, đưa ra một số góp ý nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về minh bạch, kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.
Issue Date: 2017
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 20 trang
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.