Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42532
Title: Mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Những vấn đề đặt ra và hướng giải quyết
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Viện Nghiên cứu lập pháp
Chính quyền địa phương
Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
Hành chính
Kinh tế
Ủy ban nhân dân
Hội đồng nhân dân
Ủy ban hành chính
Tòa án nhân dân
Viện Kiểm sát nhân dân
Abstract: Chuyên đề này tập trung làm rõ nội hàm khái niệm tổ chức chính quyền địa phương và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; Cơ sở pháp lý của việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở ĐVHC-KTĐB; đề xuất mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở ĐVHC-KTĐB ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2017
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 21 trang
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.