Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42574
Title: Công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh
Authors: Nguyễn Đặng Phương Truyền
Keywords: Nguyễn Đặng Phương Truyền
Pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Chính quyền địa phương
Hệ thống hóa pháp luật
Nguồn nhân lực
Chuyên gia
Công chức
Cơ quan chuyên môn
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Khái quát về công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. (2) Thực trạng công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh hiện nay. (3) Một số kiến nghị.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 09(2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S092016049.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 704,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.