Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42578
Title: Đổi mới thể chế thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ “gốc rễ” theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Hữu Đồng
Keywords: Nguyễn Hữu Đồng
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Lãng phí
Kinh tế thị trường
Thể chế chính trị
Thể chế văn hóa
Pháp quyền
Abstract: Mặc dù tham nhũng, lãng phí được coi là căn bệnh phổ biến của mọi quốc gia, nhưng thực tế cũng cho thấy, quốc gia nào có thể chế được xây dựng theo đúng quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn, sẽ giảm thiểu được các căn bệnh này. Bài viết chủ yếu làm rõ, đề xuất các giải pháp đổi mới thể chế, nhằm thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ “gốc rễ” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10(2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S102016003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 406,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.