Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42667
Title: Bức tranh chế biến nông sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn Thị Thu Hằng
Keywords: Kinh tế
Nông sản Việt Nam
Chế biến nông sản
Công nghiệp chế biến nông sản
Công nghiệp chế biến
Abstract: Bài viết đưa ra kết quả nghiên cứu về hệ thống chế biến nông sản của Việt Nam đã có sự phát triển, song quy mô còn nhỏ, thiết bị lạc hậu. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến nông sản Việt Nam xuất khấu còn bị trên thị trường thế giới.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • chebiennongsan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.