Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42678
Title: Yếu tố cấu thành hệ giá trị văn hóa doanh nhân qua nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Viết Lộc
Keywords: Kinh tế
Hệ giá trị văn hóa doanh nhân
Phẩm chất đạo đức
Văn hóa doanh nhân
Doanh nhân
Abstract: Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam, nhằm phản ánh một cách toàn diện tố chất, năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của doanh nhân. Từ đó, cho thấy hệ giá trị văn hóa doanh nhân cần được sử dụng như là một trong những công cụ cung cấp thông tin tin cậy cho doanh nhân.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • hegiatrivanhoadoanhnhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.