Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42696
Title: Công văn số 1645/BNV-TCBC ngày 14/4/2016 của Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện tinh giản biên chế.
Authors: Bộ Nội Vụ
Keywords: Bộ Nội Vụ
1645/BNV-TCBC
Tinh giản
Biên chế
Chính sách
Ngân sách nhà nước
Abstract: Nội dung Công văn số 1645/BNV-TCBC ngày 14/4/2016 của Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện tinh giản biên chế.
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1654_BNVZ-tinhgiambienche.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.