Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42718
Title: Báo cáo tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012
Authors: Bộ Tư pháp
Keywords: Bộ Tư pháp
Pháp luật
Phổ biến pháp luật
Giáo dục pháp luật
08/BC-BTP
Báo cáo
Tuyên truyền
Tư vấn pháp luật
Trợ giúp pháp lý
Abstract: Nhằm đánh giá toàn diện, chính xác, khách quan những kết quả đã đạt được; làm rõ những khó khăn, vướng mắc. hạn chế cần khắc phục trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tiếp theo, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức đối với pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các Bộ. ngành, địa phương đã tiến hành tổng kết Chương trình.
Issue Date: 2014-01-13
Type: Báo cáo
Extent: 26 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 08_BC_BTP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 48,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.