Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42746
Title: Điều gì đang ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất?
Authors: Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Kinh tế
Kế toán quản trị
Doanh nghiệp sản xuất
Abstract: Trên cơ sở điều tra thực nghiệm với 100 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trên địa bàn TP. Hà Nội, Hải Dương..., bài viết đã chỉ ra các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 9/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • ketoanquantri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.