Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42750
Title: "Lỗi hẹn" cổ phần hóa doang nghiệp nhà nước: Do đâu?
Authors: Nguyễn Thị Nhung
Keywords: Kinh tế
Cổ phần hóa
Doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Abstract: Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là quá trình chuyển doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước sang hình thức công ty cổ phần, thông qua chào bán cổ phiếu để chứng nhận quyền sở hữu doanh nghiệp cho các cổ đông. Đây là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các DNNN. Tuy nhiên, việc thực hiện nó không phải đơn giản, khi nhiều năm Việt Nam không hoàn thành mục tiêu CPH đã đặt ra.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 9/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • loihencophanhoadoanhnghiepnhanuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.