Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42752
Title: Báo cáo Đại biểu Quốc hội về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015
Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Keywords: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trung học phổ thông quốc gia
Đại học
Cao đẳng
Kỳ thi
Tốt nghiệp
Tuyển sinh
Học sinh
Sinh viên
Abstract: Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (Nghị quyết 29) khẳng định: "Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. "Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009 quy định: "Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thì và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông" (Khoản 3, Điều 31).
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6. BC DBQH ve ky thi THPT QG va tuyen sinh DH, CD nam 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.