Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42756
Title: Nguồn nhân lục Việt Nam trên "đoàn tàu" AEC đã được chuyển bánh
Authors: Tạ Thị Đoàn
Keywords: Kinh tế
Nguồn nhân lực Việt Nam
Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Chất lượng lao động
Kinh tế ASEAN
ASEAN
Nguồn nhân lực
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá về thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam trong xu thế hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN đề có giải pháp nâng cao nguồn nhân lực phù hợp với xu thế và trình độ phát triển trơng thời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 2 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 9/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • nguonnhanlucvn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.