Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42757
Title: Báo cáo tổng kết 05 năm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và Sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Authors: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia
Keywords: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia
Báo cáo
595/BC-UBTGTQG
Giao thông
Trật tự giao thông
An toàn giao thông
88/NQ-CP
Đường sắt
Đường bộ
Đường thủy
Abstract: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia báo cáo đánh giá kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn 2011-2015 và 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ và định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới.
Issue Date: 2015-12-31
Type: Báo cáo
Extent: 43 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 595_BC_UBATGTQG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 88,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.