Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42765
Title: Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Anh về ngân sách tài chính tại phiên họp
Authors: Hoàng Anh
Keywords: Hoàng Anh
Bộ Tài Chính
Phạm Hưng
Ngân sách
Trung Quốc
Abstract: Trước những khó khăn chung, các cấp các ngành các đơn vị cơ sở và nhân dân ta đã có nhiều cố gắng thực hiện khẩu hiệu hành động mà Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra là với phương tiện vật tư tiền vốn do Nhà nước cung cấp hoặc bằng hoặc ít hơn phải sản xuất tốt hơn làm ra nhiều sản phẩm nhiều của cải vật chất hơn, những chủ trương chính sách mới của Đảng của Nhà nước như ổn định nghĩa vụ lương thực khóan sản phẩm đến người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp mở rộng quyền chủ động cho các xí nghiệp trả lương theo sản phẩm thưởng năng suất trong công nghiệp mở rộng xuất khẩu cho các địa phương thực hiện việc điều chỉnh giá và trợ cấp lương .V..V.. đã có tác dụng khuyến khích nông dân hăng hái sản xuất và bán nông sản cho Nhà nước, khuyến khích và thúc đẩy các ngành các xí nghiệp phát huy tính năng động trong sản xuất và kinh doanh, khai thác các tiềm năng về lao động vật tư, nhiêu liệu, tiền vốn để phát triển sản xuất những kết quả và tiến bộ thu được đã góp phần vượt qua những khó khăn của đất nước trong thời gian qua.
Issue Date: 1981
Type: Báo cáo
Extent: 26 trang
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.