Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42905
Title: Sau giai đoạn 1 của quá trình cơ cấu lại: Hệ thống ngân hàng Việt Nam thế nào?
Authors: Nguyễn Thị Thu Hằng
Keywords: Quá trình cơ cấu lại
Hệ thống ngân hàng
Ngân hàng Việt Nam
Ngân hàng thương mại
Abstract: Bài viết bàn về những chuyển biến tích cực cũng như những vấn đề cần phải làm trong quá trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng Việt Nam
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 13/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • hethongnganhangvn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.