Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43168
Title: Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới
Authors: Nguyễn Thị Hải Yến
Keywords: Nguyễn Thị Hải Yến
Tạp chí Quản lý nhà nước
Giáo dục
Nhà giáo
Cán bộ quản lý giáo dục
Đào tạo
Phẩm chất đạo đức
Trình độ chuyên môn
Abstract: Việc xây dựng các giải pháp để phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, đáp ứng đòi hòi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục là vô cùng cần thiết.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 231 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • Phattriendoingunhagiaovacnaboquanlygiaoducdapungyeucaudoimoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 206,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.