Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43238
Title: Về chính sách tài chính cho chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam
Authors: Hoàng Thị Thu, Hà Thị Thanh Nga
Keywords: Chích sách tài chính
Chăm sóc sức khỏe
Dân tộc thiểu số
Việt Nam
Ngân sách về y tế
Chính sách bảo hiểm y tế
Ngân sách nhà nước
Abstract: Bài viết phân tích, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong chính sách tài chính về việc chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam, từ đó có giải pháp phù hợp nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của chính sách tài chính cho vấn đề chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số thời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 24/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • chamsocsuckhoadongbaodantocthieuso.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.