Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43249
Title: Một số quy định pháp luật về quốc phòng toàn dân
Keywords: Pháp luật
Quốc phòng
Quốc phòng toàn dân
Nghĩa vụ quân sự
Giáo dục quốc phòng và an ninh
Hậu phương quân đội
Công nghiệp quốc phòng
Lực lượng vũ trang
Abstract: Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ và chiến sĩ, công nhân, nhân viên quốc phòng; xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ đất nước.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Issue Date: 2004
Type: Sách
Extent: 451 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • QUY DINH VE LUAT QP-1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.