Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43448
Title: Hiệu quả sử dụng vốn ODA và các nguồn vốn vay kém ưu đãi ở Việt Nam
Authors: Phạm Thị Hồng Điệp, Bùi Đình Viên
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Kinh tế
ODA
Vốn vay kém ưu đãi
Phát triển kinh tế
Thu hút vốn
Vốn đầu tư
Sản xuất
Kinh doanh
Tiêu thụ hàng hóa
Abstract: Bài viết đưa ra đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA và vốn vay kém ưu đãi ở Việt Nam, những vấn đề đặt ra đối với hiệu quả sử dụng vốn ODA và vốn vay kém ưu đãi và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA và vốn vay kém ưu đãi trong bối cảnh Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 236 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • HieuquasudungnguonvonODAvâccnguonvonvaykemuudaioVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 280,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.