Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43464
Title: Quản lý nhà nước về du lịch gắn với kinh tế và văn hóa
Authors: Trần Thúy Vân
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Quản lý nhà nước
Du lịch
Kinh tế
Văn hóa
Bản sắc văn hóa
Phát triển du lịch
Phát triển vùng
Abstract: Nhiều quốc gia trên thế giới đạt được những thành tưu to lớn trong phát triển du lịch dựa vào bản sắc văn hóa, các điều kiện, tiềm năng cũng như các chính sách và kinh nghiệm... Đối với sự phát triển của du lịch, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch đóng vai trò rất quan trọng nếu đáp ứng các yêu cầu mà nhiệm vụ phát triển ngành Du lịch đặt ra.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 236 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quanlynhanuocvedulichganvoikinhtevavanhoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 123,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.