Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43520
Title: Hoàn thiện cơ sở pháp lý về khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế
Authors: Hoàng Thị Tú Anh
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Khoa học
Công nghệ
Cơ sở pháp lý
Hội nhập quốc tế
Tiêu chuẩn
Đo lường
Chất lượng
Sở hữu trí tuệ
Thị trường khoa học công nghệ
Abstract: Công tác hoàn thiện cơ sở pháp lý trên ba lĩnh vực có liên quan trực tiếp và nhiều nhất tới khoa học - công nghệ là: tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ và thị trường khoa học công nghệ vẫn đang được đặt ra như một vấn đề cấp thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 236 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.