Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43543
Title: Tiềm năng và hiện trạng du lịch di sản văn hóa Hà Nội
Authors: Nguyễn Phúc Lưu
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Du lịch
Tiềm năng du lịch
Di sản văn hóa
UNESCO
Di tích lịch sử
Phát triển kinh tế
Sản phẩm du lịch
Abstract: Bài viết đề cập đến tiềm năng và hiện trạng du lịch di sản văn hóa Hà Nội. Trước hiện trạng trên, các cơ quan chức năng cần có sự kiểm soát, quản lý chặt chẽ, quy hoạch tổ chức không gian và đầu tư hợp lý, xây dựng một kế hoạch và chiến lược cụ thể trong việc quản lý phát triển các giá trị di sản văn hóa để vừa bảo tồn, vừa phát huy được tối đa các giá trị di sản văn hóa.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 236 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TiemnangvahientrangdulichdisanVanhoaHN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 132,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.