Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44410
Title: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hòa
Keywords: Kế toán
Doanh nghiệp
Vật liệu xây dựng
Nghệ An
Abstract: Sự hình thành của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), cùng yêu cầu và cam kết hội nhập toàn diện khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) là những tác động bên ngoài vào môi trường kinh doanh. Điều này đòi hỏi các DN nói chung và các DN sản xuất VLXD nói riêng phải nhận thức được những thông tin pháp lý, chính sách thỏa thuận cam kết quốc tế cũng như những thay đổi dự kiến trong chính sách pháp luật quốc gia, để thích ứng kịp thời sự hội nhập, cạnh tranh, phát triển
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 276 trang
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Bao cao ke toan_SX vat lieu XD_Nghe An.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.