Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44452
Title: Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam
Authors: Dương Ngọc Quang
Keywords: Thuế
Thuế thu nhập
Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp nhà nước
Tiêu thụ đặc biệt
Abstract: Hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về tái cơ cấu nền kinh tế và đặc biệt là nội dung của thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề lý luận về thuế TNDN, về vai trò của thuế TNDN đối với tái cơ cấu nền kinh tế; đánh giá thực trạng diễn biến của nền kinh tế, những thành công cũng như các hạn chế và làm rõ về sự cần thiết cũng như các mục tiêu của thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam; tác động của thuế TNDN tới cơ cấu nền kinh tế Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện thuế TNDN đến năm 2020 nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế.
Issue Date: 2015
Type: Luận án
Extent: 199 trang
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Duong Ngoc Quang_Thue thu nhap doanh nghiep.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.