Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44456
Title: Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành dược phẩm ở Việt Nam
Authors: Dương Thị Thúy Hà
Keywords: Nguồn vốn
Doanh nghiệp
Dược phẩm
Doanh nghiệp niêm yết
Ngân hàng thương mại
Tài sản lưu động
Abstract: Luận án hệ thống hoá những vấn đề lý luận về cơ cấu nguồn vốn, các lý thuyết về cơ cấu nguồn vốn... để làm cơ sở cho việc hoạch định cơ cấu nguồn vốn mục tiêu. Làm rõ tác động của cơ cấu nguồn vốn tới chi phí sử dụng vốn, rủi ro tài chính và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệpniêm yết trong ngành dược, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu nguồn vốn cũng như tác động ngược lại của cơ cấu nguồn vốn tới hoạt động của doanh nghiệp, qua đó thấy được những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế của cơ cấu nguồn vốn trong các mẫu quan sát. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn, đảm bảo tính cân đối giữa các nguồn vốn, phù hợp với đặc điểm riêng của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định. Đồng thời đề xuất với Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện các giải pháp đó hiệu quả.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 184 trang
Method: Học viện Tài Chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Duong Ha_Co cau nguon von_nganh duc pham.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.