Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44757
Title: Tài liệu chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp Trung ương hành Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI
Authors: Ban Tuyên giáo Trung ương
Keywords: Nghị quyết Trung ương 4
Đại hội XI
Công tác xây dựng đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam
Description: Tài liệu chuyên đề nghiên cứu phục vụ Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 2012
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Coverage: 65 tr
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16654273002142222149978813834122862278.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 526,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.