Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44808
Title: Phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Lãnh đạo
Kỹ năng lãnh đạo
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Phát triển kỹ năng lãnh đạo
Lãnh đạo trong doanh nghiệp
Kinh doanh và quản lý
Abstract: Luận án làm rõ khung cơ sở lý luận, đề xuất các giải pháp phát triển các kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam trên cơ sở đánh giá thực trạng và khảo sát, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kỹ năng lãnh đạo.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 154 trang
Method: Luanvan MOET: luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&page_num=11
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_NguyeThiThuTrang_Ky nang lanh dao_Doanh nghiep ngoai quoc doanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.