Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45085
Title: Niên giám thống kê 2010 (Tóm tắt)
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Niên giám
Đất đai
Dân số
Tài khoản quốc gia
Đầu tư
Doanh nghiệp
Giáo dục
Y tế
Doanh nghiệp
Kinh doanh cá thể
Chỉ số giá
Abstract: Niên giám thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài ra, trong nội dung cuốn Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.
Issue Date: 2011
Type: Báo cáo
Extent: 151 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • 00 ML.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 89,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 01 DS-LD NGTT2010.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 281,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02 TKQG NGTT2010.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 195,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03 DT NGTT2010.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 237,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04 DN NGTT2010.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 184,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 06 CN NGTT2010.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 216,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 07 TM&DL NGTT2010.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 287,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 08 Chi so gia NGTT2010.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 462,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 09 VT & BCVT NGTT2010.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 211,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.