Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45089
Title: Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Cấu trúc tuổi - giới tính và tình trạng hôn nhân của dân số Việt Nam
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Dân số
Nhà ở
Tuổi
Giới tính
Hôn nhân
Chỉ số già hóa
Việc làm
Chủ hộ
Cấu trúc hộ
Abstract: Chuyên khảo “Cấu trúc tuổi-giới tính và tình trạng hôn nhân của dân số Việt Nam” đã được xây dựng, sử dụng số liệu điều tra mẫu 15%, của cuộc TĐT 2009, nhằm cung cấp thông tin cập nhật tới độc giả về chủ đề này ở Việt Nam. Kết quả phân tích số liệu cho thấy cấu trúc tuổi của dân số Việt Nam năm 2009 đặc trưng cho dân số ở cuối thời kỳ quá độ, từ một nước có mức độ sinh và mức độ chết cao đã chuyển sang mức độ sinh và mức độ chết thấp. Cấu trúc tuối và giới tính của Việt Nam đã cho thấy các vấn đề nhân khẩu học mới đã xuất hiện như cấu trúc dân số vàng, già hóa dân số, và cả những đặc điểm của hộ dân cư của dân số đã hoàn thành quá trình quá độ. Những thông tin về hôn nhân ở Việt Nam cũng đã được phân tích và kết quả cho thấy dân số Việt Nam có xu hướng kết hôn muộn hơn và tuổi kết hôn lần đầu ngày càng cao, trong khi đó ở một số dân tộc ít người, kết hôn sớm và tảo hôn vẫn tồn tại. Chuyên khảo cũng đưa ra những gợi ý về chính sách nhằm đáp ứng với những biến đổi về nhân khẩu học, tận dụng những lợi thế của cấu trúc dân số để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ cho sự phát triển kinh tế đất nước, đồng thời tăng cường các chương trình y tế/ chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục, đào tạo nghề hiện đại cho nhóm lao động trẻ, cũng như cải thiện an sinh xã hội cho nhóm dân số già.
Issue Date: 2011
Type: Sách
Extent: 131 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • Chuyenkhao-Cocau-danso 1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Chuyenkhao-Cocau-danso 2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Chuyenkhao-Dicu-Dothihoa.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Chuyenkhao-Giaoduc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Chuyenkhao-Tyso-gioitinh-khisinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.