Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45097
Title: Bảng cân đối liên ngành (Input - output: I/O) của Việt Nam năm 2012
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Cân đối
Liên ngành
I/O
Input
Output
Kinh tế
Dịch vụ
Thông tin
Abstract: Bảng I/O có những ứng dụng quan trọng trong công tác chuyên môn như: (1) Kiểm định tính chính xác của số liệu GDP tính theo 3 phương pháp; (2) Sử dụng làm quyền số để chuyển các chỉ tiêu giá trị theo giá hiện hành về giá so sánh và ứng dụng trong phân tích kinh tế vĩ mô như nghiên cứu cấu trúc kinh tế, mối quan hệ giữa các ngành trong nền kinh tế, phân tích mối quan hệ giữa cung và cầu của nền kinh tế, đánh giá tác động trực tiếp, gián tiếp lên quá trình sản xuất bởi yếu tố ngoại sinh, hội nhập kinh tế quốc tế,…
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 637 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • BangcandoiliennghanhVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.