Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45098
Title: Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 2 năm 2016
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Lao động
Việc làm
Thu nhập
Lao động quốc tế
Thị trường
Người lao động
Thất nghiệp
Abstract: Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 2 năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ chủ yếu được tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, đánh giá và phân tích thông tin về lao động và việc làm của nhóm người trong độ tuổi lao động (nam từ 15 đến hết 59 tuổi và nữ từ 15 đến hết 54 tuổi) nên Báo cáo này cũng sẽ trình bày một số chỉ tiêu lao động chủ yếu của nhóm đối tượng này.
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 40 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao LDVL Q2 - 2016 Viet.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.