Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45129
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành Công Nghiệp và Thương Mại tháng 10 và 10 tháng năm 2014
Keywords: Bộ Công thương
Báo cáo
Hoạt động
Ngành Công nghiệp và thương mại
Tháng 10
10 tháng
Năm 2014
Số: 114/BC-BCT
Báo cáo tóm tắt
Abstract: Báo cáo số: 114/BC-BCT, Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành Công Nghiệp và Thương Mại tháng 10 và 10 tháng năm 2014 về: 1) Hoạt động sản xuất công nghiệp; 2) Hoạt động thương mại (Đính kèm phụ lục).
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 17 trang
Method: Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh hd CN&TM t10 va 10 thang 2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 619,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tom tat tinh hinh hd CN&TM t10 va 10 thang 2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 296,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.