Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45133
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 2 và 2 tháng năm 2012
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Báo cáo Số: 17/BC-BCT
Hoạt động
Công nghiệp và thương mại
Tháng 2
2 tháng năm 2012
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 2 và 2 tháng năm 2012 về hoạt động sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang
Method: Bộ Cong Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t2-2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 553 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tom tat hd nganh CN&TM t2-2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 214,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.