Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45134
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 7 và 7 tháng năm 2013
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo Số: 103/BC-BCT
Báo cáo
Sản xuất công nghiệp
Ngành công nghiệp và thương mại
Hoạt động thương mại
Tháng 7
7 tháng năm 2013
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 7 và 7 tháng năm 2013 về hoạt động sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2013
Type: Báo cáo
Extent: 10 trang
Method: Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • bao cao THANG 7.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 606,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PHU LUC 10.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 371,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t7 va 7 thang dau 2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 232,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.