Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45137
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2013
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Sản xuất công nghiệp
Số: 149/BC-BCT
Công nghiệp và thương mại
Tình hình sản xuất
Hoạt động thương mại
Tháng 11
11 tháng năm 2013
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2013 về: Hoạt động công nghiệp; Hoạt động thương mại (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2013
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang
Method: Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t11 va 11 thang 2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t11 va 11 thang 2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 304,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.